มาตรฐานการปฏิบัติงานส่วนบุคคล

มาตรฐานการปฏิบัติงานส่วนบุคคล

นางพรมเมือง  เทวตา
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

นายสุชาติ  ราชคมน์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

นางสาวพรทิพา พุทธวงค์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

นายบัณฑิต ไชยวงค์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

นางสาวกฤติญา อาจวิชัย
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

นางกังสดาล  แจ้งมณี
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

นางสาวรัษฎา อภิวงค์งาม
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

นายสุวิทย์  บั้งเงิน
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ

นางณภัทร  จันทรา
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ

นางสาวธิดาจันทร์  ทะปาละ
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ

นายจตุพล อุปละ
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ